Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych.

W związku z powyższym przesyłamy Państwu informację dotyczącą naszej polityki prywatności, o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.1.

 

Administrator danych

Administratorem danych osobowych klientów jest Atom Service Krzysztof Gondek Sp. J. z siedzibą w Gdyni przy ulicy II Morskiego Pułku Strzelców 11, NIP 5862172345 REGON 220248356, reprezentowana przez

Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drukowania, wykonywania reklam, projektów graficznych i sprzedaży szkła. Dodatkowo, dane osobowe są przetwarzane w celach:

 1. dochodzenie lub obrona przed ewentualnmi roszczeniami cywilnoprawnymi;
 2. podatkowych i rozliczeniowych.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Administrator przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Klienta informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

3.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta, pozyskanych przez Administrator w celu obsługi składanych zapytań jest podjęcie działań przed zawarciem: umowy o świadczenie usług drukowania, wykonywania reklam, projektów graficznych i sprzedaży szkła (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta, pozyskanych przez Administrator celem realizacji: umowy o świadczenie usług drukowania, wykonywania reklam, projektów graficznych i sprzedaży szkła (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4.

Podmioty, którym mogą zostać przekazane dane osobowe

Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej;
 2. firmom świadczącym usługi marketingowe;
 3. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego;
 4. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe:

 1. pozyskane w związku ze składanymi zapytaniami, przez okres 30 dni.
 2. pozyskane w związku z zawartej umowy o świadczenie usług drukowania, wykonywania reklam, projektów graficznych i sprzedaży szkła będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Administratora lub Klienta, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później;
 3. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe;

6.

Prawa Klienta w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Każdy Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy o świadczenie usług drukowania, wykonywania reklam, projektów graficznych i sprzedaży szkła, a w zakresie, na który została wyrażona zgoda – posiada również prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie administratora – ul. II Morskiego Pułku Strzelców 11, 81-661 Gdynia. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: biuro@atom-service.pl

 

7.

Uprawnienie do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego

Każdy Klient ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

8.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, numery telefonu adresu email jest wymogiem zawarcia umowy o świadczenie usług drukowania, wykonywania reklam, projektów graficznych i sprzedaży szkła. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi zawarcie umowy o świadczenie usług drukowania, wykonywania reklam, projektów graficznych i sprzedaży szkła.

Ponadto brak podania danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu email w przypadku składania zapytań uniemożliwi Administratorowi udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

9.

Profilowanie danych osobowych

Administrator nie dokonuje profilowania.